CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu Năm học 2014 - 2015


Hiệu trưởng
Bùi Phùng

Phó hiệu trưởng
Lê Văn Quang

Phó hiệu trưởng 
Hồ Lương Hoà
 

Danh sách hiệu trưởng qua các thời kỳ (Từ 1975 đến 2012)


SttẢnhHọ và TênGiai đoạn
1Nguyễn Hữu Long1975 – 1976
1979 – 1980 (HK I)
2 Nguyễn Đình Siêu1976 – 1977
3 Nguyễn Kim Thanh1977 – 1979
4 Hà Mạnh Thu1979 – 1980 (HKII)
1980 – 1981
5Phan Thanh Toàn1981 – 1986
6Huỳnh Tấn Linh1986 – 1988
Back To Top